รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
101บ้านควนพรุพีนายสมคิด บุญนำ 077368150 
102บ้านควนมหาชัยนายสถิตย์ บุญคง 077338022 
103บ้านควนเนียงนางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร 077450243 
104บ้านช่องช้างนายวินัย วรรณทอง 077380223 
105บ้านห้วยล่วงนางมนันยา พรหมศิริ 077380120 
106ราชประชานุเคราะห์ 12นายมีศักดิ์ ศรีรักษา 077267244 
107วัดควนศรีนายวีระ สาบุตร 077267313 
108บ้านควนใหม่นายคมชาญ ศุทธางกูร 077348209 
109บ้านดอนทรายนางศิริพรรณ จู่สุวรรณ์ 077348211 
110บ้านทุ่งตำเสานายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ 077380117 
111บ้านนาควนนางมนมน ณ พัทลุง 077348114 
112บ้านยางอุงนายประนอบ จีนศรี 077348212 
114วัดท่าเจริญนายการีย์ สุวรรณวงศ์ 077348115 
115วัดน้ำพุนายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ 077260497 
116นาสารนายพงษ์ศักดิ์ ชุมศรี 077341069 
117บ้านกอบแกบ  077344122 
118บ้านคลองปราบนางผกามาศ หอมกอ 077344009 
119บ้านวังหินนายสุเทพ บุญแก้ว 077404248 
120บ้านหนองม่วงนางสุวิสาข์ จิตต์มาตร 077380115 
121บ้านเหมืองทวดนายบุญเลิศ คงยิ่ง 077404252 
122ควนสุบรรณนายประพนธ์ ปลอดอักษร 077263374 
123บ้านโกงเหลงนางดารากร นวลได้ศรี 077380277 
124บ้านเขาน้อยนายวรวิทย์ นาคสุวรรณ 077450286 
125บ้านคลองหาเหนือนายดุสิต พุทธศรี 077450367 
126บ้านปลายน้ำนายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา 077450369 
127วัดไทรโพธิ์งามนายเสน่ห์ พินนุรุท 077341940 
128บ้านขุนราษฎร์นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ 077358143 
129บ้านควนกองเมืองนายวินัย เสสิตัง 077211202 
130บ้านทุ่งในไร่  077263371 
131บ้านไร่เหนือนายสีหนาท โชตยาสีหนาท 077358235 
132บ้านไสดงนางณัฐกานต์ ทองพันธ์ 077380222 
133บ้านห้วยชันนายกิตติศักดิ์ หนูด้วง 077380118 
134บ้านห้วยตอนายศิริชัย ทิพย์บรรณา 077263370 
135วัดวิเวการามนายวุฒิพร ศฤงคาร 077263372 
140บ้านยูงงามนางยุภาวรรณ นุสันรัมย์   
202บ้านดอนงาม  077252456 
203บ้านทรายทองนายอภินันท์ เพชรศรี 077252401 
204บ้านหนองหญ้าปล้องนายวินัย ทองรอด 077359645 
205บ้านหนองเรียนนายนิคม นวลได้ศรี 077359410 
206บ้านคลองยานายสุทธิพร เทือกสุบรรณ 077380113 
207บ้านปากด่านนายนิโรจน์ กุลศิริ 077351227 
208ทรัพย์ทวีนายปรีชา คงทอง 077380112 
209วัดควนท่าแร่  077351228 
211วัดอินทการามนางจารุณี ฐานวิเศษ 077351230 
212บ้านธารอารีนายธัญญา ไสยรินทร์ 077380114 
213บ้านห้วยห้างนายสุนาวิน ฤทธิแดง 077358354 
214บ้านห้วยใหญ่นายวีระวัฒน์ ไสยรินทร์ 077359256 
215บ้านสวยศรีนางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ 077359619 
301บ้านบางประสามัคคี  07726215 
302วัดดอนพยอมนายสุรศักดิ์ พรหมบุตร 077387267 
303วัดเพ็งประดิษฐารามนายภักดี เนื่องเยาว์ 077387114 
304ศึกษาประชาคมนายสุวิทย์ สุทธินิยม 077380104 
305สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์ 077387115 
306บ้านคลองโรนายวิชัย จรรยา 077439252 
307บ้านควนคีรีวงศ์นายภาณุโรจน์ โสตยิ้ม 077439240 
308บ้านควนสามัคคีนายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์ 077439138 
309บ้านบางดี  077368412 
310บ้านพรหมรังสิตนายถาวร ชนะพล 077439139 
311บ้านสี่แยกคลองศิลานายประทีป เพ็งศรี 077439209 
312สมบูรณ์ประชาสรรค์นายสุพิชัย วิจิตรโสภา 077380110 
313บ้านไร่ยาวนายชาลี ศิลปรัศมี 077318909 
315บ้านเขาตอกนายวิชาญ สิทธิศักดิ์ 077387257 
316บ้านคลองจันนายจุศักดิ์ นาคอาภา 077380100 
317บ้านทุ่งจูดนายพันธ์โณ สุขทองเส้ง 077380102 
318บ้านสี่แยกสามัคคีนายสามารถ นาคขวัญ 077380101 
319จิตประชาราษฎร์นายจรูญ พันธ์อุไร   
320บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร 077380107 
321ไทยรัฐวิทยา 22นายชัยสิทธิ์ จุลนิล 077403280 
322บ้านเขารักษ์นายนิคม อ่อนเกตุพล 077380106 
323บ้านเขาสามยอดนายสุรินทร์ ชูศรี 077380109 
324บ้านทับใหม่นายปรารถนา แมนเมือง 077403026 
325บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1นายมงคล นาคน้อย 077403344 
326บ้านบางใหญ่สามัคคีนายพรชัย โมฬี 077318902 
327บ้านห้วยมุดนายวิโรจน์ ชูแก้ว 077407168 
328มิตรประชาราษฎร์นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ 077407169 
329วัดอรัญคามวารีนายสมศักดิ์ รัตนเพชร 077407200 
402บ้านเขานิพันธ์นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู 077301021 
403บ้านเขาปูนนายโสรัจ ใหม่น้อย   
405บ้านควนกลางนายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์ 077368746 
406บ้านควนเจริญนายสมศักดิ์ ทองสมุทร 077368139 
407บ้านกลางนายปรีชา พิชยศึก   
408บ้านคลองกา  077368164 
409บ้านควนสูงนายสินชัย หงษ์ทอง 077380193 
410บ้านใต้ว่าที่ร้อยตรีปราโมช เลิศไกร 077368192 
412บ้านปากหานนางอารีย์ พงศ์พิทยพัฒน์ 077368203 
413บ้านห้วยทรายทองนางอรนุช อ่อนเกตพล 077380131 
414วัดคลองฉนวนนายตรรกพจน์ เนาวพันธ์ 077301152 
415บ้านยูงงามนางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์ 077380116 
417บ้านหนองโสนนายเอกราช หนูปลื้ม 077363769 
418วัดคลองตาลนายพิชัย อารีการ 077361994 
419วัดเวียงสระนายวุฒิไกร เลื่อนแป้น 077364006 
421บ้านไทรห้องนางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล 077363433 
422บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217นายวินัย อานนท์ 077361111 
423บ้านในไร่นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ 077366200 
424บ้านพรุแชงนายสมศักดิ์ ถนอม   
425บ้านส้องเหนือนายอนนต์ คุตกาล 077361088 
426วัดบ้านส้องนายอุรัชถ์ แจ้งเพชร 077361992 
427สามัคคีอนุสรณ์นายจเร หนูปลื้ม 077366199 
428บ้านส้องนายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ 077361101 
429บ้านนาชุมเห็ดนายกมล เถียรวิชิต 077363904 
430บ้านห้วยมะนาวนายวัฒนา ชัยสวัสดิ์ 077361182 
431มหาราช 2นายโอภาส อนุจร 077380134 
433บ้านปากสายนายประทีป ระวังสุข 07736096 
434บ้านลานเข้นายชนินทร์ หวานแก้ว 077363810 
435บ้านวังใหญ่นายอาคม ช่วยบำรุง 077368157 
436บ้านหานเพชรนายบัญญัติ กรายแก้ว 077380133 
437วัดโสภณประชารามนางวรรณีย์ ทองรอด 077363073 
439วัดทุ่งหลวงนายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ 077361995 
501บ้านบ่อพระนายธีระชัย ปานวงษ์ 077369123 
502บ้านบางหยดนายธรรมนงค์ ดิ้นทอง 077368257 
503บ้านบางใหญ่นายสุรชัย สุขขัตติย์ 077380254 
504บ้านปลายสายนายสมมุ่ง กาฬรัตน์ 077368431 
505บ้านย่านดินแดงนายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม 077369114 
506บ้านยูงทองนายวรวัสน์ ไกรณรา 077380293 
507บ้านไสขรบนายวัฒนา วรรณศรี 077368432 
508องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18นายโกสินทร์ สินทวีวัฒน์ 077368366 
509บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ 077926074 
510นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ 077280332 
511บ้านควนสว่างวัฒนานายบุญสม มณีนวล 077368550 
512บ้านบางน้ำเย็นนายอุทิพย์ สมบูรณ์ 077368544 
513บ้านไสท้อนนางสาวธิดา เพชรอนันต์ 077368319 
514บ้านควนยอนายมาโนช เกิดเกลื่อน 077368332 
515วัดสามพันนายอรรณพ ไชยามาตย์ 077368337 
517บ้านเกาะน้อยนายสหัส ศรีหมุดกุล 077365306 
518บ้านคลองโหยนนายอุทัย โนภาส 077380127 
519บ้านประตูพลิกนายวิทยา บุญศรีนุ้ย 077327552 
520บ้านราษฎร์พัฒนานายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร 077368005 
521บ้านหมาก  077380126 
522วัดบางพานายสวัสดิ์ ชีวศุภกร 077368511 
523วัดบางสวรรค์นายฉลอง นาคะ 077365371 
524ปัญญาประชาอุทิศนายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ 077380125 
525อุดมมิตรพัฒนานายสมศักดิ์ สมบัติอักษร 077368742 
527บ้านห้วยแห้งนายธนู เพ็ญ 077380124 
528บ้านควนนิยมนายสหัส พุทธสุขา 019687688 
530บ้านโคกมะม่วงนายสุราษฎร์ สุภาวงศ์   
531บ้านเมรัยนายประพิศ คงกุลทอง 077326112 
532ประชาอุทิศนายสมเกียรติ ชูเมฆ 077380226 
533บ้านทุ่งหญ้าแดงนางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ 077280091 
534บ้านบางเหรียงนายวิจิตร บัวขวัญ 077368223 
535บ้านบางใหญ่สินปุนนายชูศักดิ์ พุทธศรี   
536บ้านบางรูปนายอุดมพร ฉิมดี 077368243 
537วัดบางกำยานนายวันประภาส บุญลี่ 077368236 
538หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1นางสุภาพร จันทร์ปาน 077368444 
541บ้านไสดงนายปรีชา แป้นเจริญ   
542บ้านหน้าเขานายพิมล รัตนพันธ์   
543บ้านควนมหาชัยนายพิทักษ์ ช้างกลาง   
601บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์นางสาวกัญญา กำเนิด 077368721 
602บ้านบางหอยนางจารีย์ วุฒิพงศ์ 077386634 
603บ้านปลายศอกนายโสภณ หอมรักษ์ 077368657 
604บ้านปลายคลองนายสมพร ไชยปันติ   
605วัดสมัยสุวรรณนายลิขิต แสงระวี 077367095 
606บ้านคลองพังกลางนายนิโรธ นิวัติวงษ์ 077367328 
607บ้านควนสระนายสุริยา บุญญานุกูล 077368688 
608บ้านบางปานนายวิโรจน์ ศรีวิเศษ 077380287 
609บ้านยวนปลานายสมพงศ์ นงค์นวล 077380286 
610วัดสองแพรกนางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล 077480001 
611บ้านควนสินชัยนางสาวแววดาว แก้วศรี 077380111